Algemene voorwaarden

Download hier de algemene voorwaarden als PDF-bestand

 1. DEFINITIES

“Develophi” – Develophi B.V., het bedrijf dat goederen aan de Afnemer levert.

“Voorwaarden” – de in dit document beschreven voorwaarden. 

“Contract” – de overeenkomst tussen Develophi en de Afnemer voor de levering    van Goederen inclusief de Offerte en de Voorwaarden.

“Klant” – de persoon, firma of onderneming aan wie Develophi zich verbindt de Goederen te leveren.

“Omschrijving” – de beschrijving van de Goederen zoals gespecificeerd door de Fabrikant van de Goederen.

“Goederen” – diagnostische testkits COVID-19 overeengekomen om door Develophi aan de Klant te worden geleverd voor distributie aan gekwalificeerde professionals.

“Offerte” – de offerte van Develophi met vermelding van de prijs waartegen- en de periode waarin Develophi de Goederen aan de Klant zal leveren. 

 1. ALGEMEEN

2.1 De rubrieken zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van de verwijzing en maken geen deel uit van of hebben geen invloed op de interpretatie van de Voorwaarden.

2.2 In geval van tegenstrijdigheid worden de contractuele documenten in de volgende volgorde toegepast:

 1. de Offerte
 2. de Voorwaarden

2.3 Er worden geen andere voorwaarden of garanties in het Contract opgenomen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk door Develophi is overeengekomen. In het bijzonder worden de voorwaarden van de klant uitdrukkelijk uitgesloten, ongeacht of deze volledig zijn verstrekt, in andere documenten wordt vermeld en of dit voor of na de totstandkoming van het Contract gebeurt.

2.4 Het Contract wordt geldig na bevestiging van de aanvaarding van de aankoopopdracht van de Klant door Develophi en, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, aanvaarding door Develophi van een voorschot van 30% van de prijs van de offerte.

 1. PRIJZEN

3.1 Alle in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW of andere belastingen, rechten of heffingen, indien van toepassing voor levering buiten Nederland.

3.2 Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging tot aan de datum van aanvaarding van de bestelling door Develophi.

3.3 Alle prijzen zijn gebaseerd op levering vanaf het magazijn te Groningen van Develophi exclusief verzendkosten, tenzij anders overeengekomen.

 1. LEVERING

4.1 In geval van contractuele levertijden zijn deze data slechts indicatief. De Klant heeft geen recht op schadevergoeding of op annulering van de bestelling wegens niet-naleving van de opgegeven levertijden.

4.2 Develophi heeft het recht om zonder kennisgeving de levering van Goederen op te schorten totdat de betaling volledig is ontvangen, onverminderd eventuele andere rechten of rechtsmiddelen.

 1. RISICO EN TITEL

5.1 Het risico en het eigendom gaan over op de Klant bij de voltooiing van de levering van de Goederen.

 1. BETALINGSVOORWAARDEN

6.1 Betaling van facturen voor (voor)betalingen dienen uiterlijk op de op de factuur aangegeven datum te geschieden.

6.2 Elke zending of deellevering wordt afzonderlijk gefactureerd en betaald.

6.3 Geen enkel geschil dat voortvloeit uit de Overeenkomst of vertraging in de levering buiten de wil van Develophi zal de onmiddellijke en volledige betaling door de Afnemer in de weg staan.

6.4 In geval van betalingsverzuim door de Klant is Develophi gerechtigd de wettelijke handelsrente (art. 6:119a BW) in rekening te brengen over het openstaande bedrag.

6.5 De Afnemer heeft geen recht op verrekening.

 1. GARANTIE

7.1 Develophi zal binnen hun mogelijkheden inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de Goederen overeenstemmen met hun etikettering, verpakking, opslag, behandeling en levering van de Goederen.

7.2 De Klant begrijpt en aanvaardt dat Develophi geen fabrikant van de Goederen is. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert Develophi niet dat de geleverde Goederen geschikt of geschikt zijn voor een bepaald doel of een bepaalde toepassing en worden alle impliciete garanties en voorwaarden die door de handel, de gewoonte of het gebruik worden geïmpliceerd, uitdrukkelijk uitgesloten.

7.3 Develophi geeft geen enkele garantie of waarborg dat de verkoop of het gebruik van de goederen geen inbreuk zal maken op het geregistreerde octrooirecht, het auteursrecht op het ontwerp of andere industriële eigendomsrechten van enige andere persoonlijke firma of onderneming. Daarnaast is de garantie die aan de klant wordt gegeven beperkt tot de garantie (indien van toepassing) die Develophi ontvangt van de fabrikant of leverancier van de Goederen aan Develophi.

 1. ONTBREKENDE EN DEFECTE GOEDEREN

8.1 De Klant dient de Goederen onmiddellijk bij aankomst op zijn terrein te inspecteren.

8.2 In geval van vermissing of bij controle gebleken gebreken:

 1. dient de Afnemer binnen zeven dagen na ontvangst van de Goederen een schriftelijke klacht in te dienen bij Develophi onder vermelding van het tekort en/of gebrek en
 2. Develophi wordt in de gelegenheid gesteld om de Goederen te inspecteren en eventuele klachten te onderzoeken voordat er gebruik wordt gemaakt van de Goederen.

8.3 In het geval van gebreken die niet zichtbaar zijn bij de inspectie:

 1. De Klant zal Develophi zo snel als redelijkerwijs mogelijk is een schriftelijke klacht sturen nadat het defect is opgemerkt en ervoor zorgen dat er daarna geen gebruik wordt gemaakt van de Goederen of dat er geen wijzigingen worden aangebracht in de Goederen;
 1. dient de Klant Develophi 30 dagen de tijd te geven om de Goederen te inspecteren en de nodige stappen te ondernemen om Develophi in staat te stellen dit te doen, met inbegrip van het terugzenden van de Goederen naar Develophi op het hoofdkantoor in Nederland indien gewenst.
 1. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Develophi’s enige verplichting in het geval van ontbrekende of defecte Goederen, is om de Goederen te repareren of te vervangen.

9.2 Develophi is niet aansprakelijk voor gevolgschade, winstderving, schade aan eigendommen, verlies van goodwill, verlies van zakelijke kansen, verspilde uitgaven, kosten van vermindering als gevolg van of veroorzaakt door een fout of defect in de geleverde Goederen of andere verliezen, hoe dan ook veroorzaakt.

9.3 De maximale totale aansprakelijkheid uit hoofde van of in verband met deze Overeenkomst zal niet hoger zijn dan het totaal van de Contractwaarde.

9.4 Niets in deze Overeenkomst zal de aansprakelijkheid van een van de partijen voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid of hun frauduleuze handelingen, omissies of verklaringen uitsluiten of beperken.

9.5 Develophi vertrouwt op het testonderzoek en onderzoek dat door de fabrikant van de goederen wordt uitgevoerd.

 1. TERUGGAVE VAN DE GOEDEREN

10.1 In gevallen waarin de Goederen niet defect zijn en de Klant verzoekt om de Goederen te retourneren, is Develophi niet contractueel verplicht om de retourzending te aanvaarden, behalve in het geval van een fout van haar kant met betrekking tot het bedrag of het type van de geleverde Goederen.

10.2 In geval van terugzending van Goederen dient Develophi binnen 10 werkdagen na de datum van de feitelijke levering op de hoogte te worden gesteld.

10.3 De terugzending van Goederen om een fout in de levering of bestelling te corrigeren, wordt alleen in overweging genomen indien het Customer Care Team onmiddellijk of in ieder geval binnen 48 uur na levering aan de Klant op de hoogte wordt gesteld. Goederen moeten binnen 5 dagen na levering aan de Klant worden geretourneerd aan Develophi om een fout in de levering of bestelling te corrigeren.

10.4 Om twijfel te voorkomen, tenzij de goederen defect zijn, moeten de goederen zoals beschreven in dit artikel 10 ongebruikt, onbeschadigd en in de originele onbeschadigde verpakking worden geretourneerd. De Goederen moeten dezelfde partij zijn als oorspronkelijk door Develophi geleverd en zijn niet vervalst/vervalst.

 1. INSOLVENTIE

11.1 Zonder beperking van haar overige rechten of rechtsmiddelen is Develophi gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen indien:

 1. de Klant een vrijwillige regeling treft met zijn schuldeisers of (zijnde een persoon of onderneming) failliet gaat of (als onderneming) onder curatele wordt gesteld of in liquidatie gaat (anders dan met het oog op samenvoeging of reconstructie);
 2. Een hypotheekhouder neemt bezit, of er wordt een curator aangesteld, van een van de eigendommen of activa van de Klant;
 3. De Afnemer staakt de bedrijfsuitoefening of dreigt deze te staken;
 4. Develophi begrijpt in redelijkheid dat een van de bovengenoemde gebeurtenissen zich in verband met de Afnemer zal voordoen en stelt de Afnemer hiervan op de hoogte.
 1. FORCE MAJEURE

12.1 Develophi is niet in strijd met het Contract en is niet aansprakelijk voor vertraging in de uitvoering of niet-uitvoering van een van zijn verplichtingen uit hoofde van het Contract indien een dergelijke vertraging of niet-uitvoering het gevolg is van gebeurtenissen, omstandigheden of oorzaken die buiten zijn redelijke controle vallen.

 1. WAIVER

Een verklaring van afstand van enig recht of rechtsmiddel krachtens het contract of de wet is alleen van kracht indien deze schriftelijk wordt gegeven en wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van een latere inbreuk of verzuim. Het niet of te laat uitoefenen van een recht of rechtsmiddel uit hoofde van het Contract of de wet door een partij vormt geen verklaring van afstand van dat of enig ander recht of rechtsmiddel, noch belet of beperkt het de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel. Geen enkele of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel verhindert of beperkt de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel.

 1.  ZEKERHEID

Indien een bepaling of een deel van het contract ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar is of wordt, wordt deze geacht te zijn gewijzigd in de minimale mate die nodig is om deze geldig, wettelijk en uitvoerbaar te maken, met behoud van het risico en de beloning tussen de partijen. Indien een dergelijke wijziging niet mogelijk is, zal de relevante bepaling of deellevering onder deze clausule geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van het Contract.

 1. VARIATIE

Behoudens het bepaalde in deze Voorwaarden wordt geen enkele wijziging van het Contract, met inbegrip van de invoering van eventuele aanvullende voorwaarden, van kracht, tenzij dit schriftelijk wordt overeengekomen en door Develophi wordt ondertekend.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

16.1 Het Contract en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met het Contract of het onderwerp of de totstandkoming ervan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlandse recht zoals dat van kracht is in het Europese deel van Nederland, met inbegrip van de rechtskeuze en het forum in deze overeenkomst.

16.2 Elke partij stemt er onherroepelijk mee in dat de rechtbanken van Amsterdam exclusief bevoegd zijn om elk geschil of elke vordering die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst of het onderwerp ervan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) te beslechten.

16.3 De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het Verdrag van Wenen of het CISG) zijn niet van toepassing op de overeenkomst.

Scroll naar top